تامین کلیه انواع تجهیزات مکانیکال

ساخت و تامین انواع گسکت و فلنج ، انواع مبدل های حرارتی ،انواع شیر های صنعتی یا ولوها و همچنین انواع کنترلر و……..

فلنج
گسکت
ولو
کنترلر